DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Augustus 2023)

Donderdag 31 augustus 2023

Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,
vernacht in de schaduw des Almachtigen.
Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting,
mijn God, op wie ik vertrouw.

Woensdag 30 augustus 2023

Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.

Dinsdag 29 augustus 2023

Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.

Maandag 28 augustus 2023

Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden;
ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt.

Zondag 27 augustus 2023

Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.

Zaterdag 26 augustus 2023

Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.

Vrijdag 25 augustus 2023

Gij, die de Here liefhebt, haat het kwade;
Hij, die de zielen van zijn gunstgenoten bewaart,
redt hen uit der goddelozen hand.

Donderdag 24 augustus 2023

Dit is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad, die nochtans tot hoeksteen is geworden.

Woensdag 23 augustus 2023

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.

Dinsdag 22 augustus 2023

Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij.

Maandag 21 augustus 2023

Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.

Zondag 20 augustus 2023

Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten en de liefde, die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten, welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst.

Zaterdag 19 augustus 2023

Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend (elders);
ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods
dan verblijven in de tenten der goddeloosheid.

Vrijdag 18 augustus 2023

En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.

Donderdag 17 augustus 2023

Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.

Woensdag 16 augustus 2023

In alle moeitevolle arbeid zal voordeel zijn,
maar het gepraat der lippen leidt enkel tot gebrek.

Dinsdag 15 augustus 2023

De genade van de Here Jezus Christus zij met uw geest.

Maandag 14 augustus 2023

Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Zondag 13 augustus 2023

Want er is geen woord op mijn tong,
of, zie, Here, Gij kent het volkomen.

Zaterdag 12 augustus 2023

Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen.

Vrijdag 11 augustus 2023

Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven.

Donderdag 10 augustus 2023

Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.

Woensdag 9 augustus 2023

Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben.

Dinsdag 8 augustus 2023

Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van alle zonden die hij begaan heeft, al mijn inzettingen onderhoudt en naar recht en gerechtigheid handelt, dan zal hij voorzeker leven; hij zal niet sterven.

Maandag 7 augustus 2023

Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt,
door de adem van zijn mond al hun heer.

Zondag 6 augustus 2023

Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd:
Want wij zijn ook van zijn geslacht.

Zaterdag 5 augustus 2023

Zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.

Vrijdag 4 augustus 2023

Maar ik weet: mijn Losser leeft
en ten laatste zal Hij op het stof optreden.

Donderdag 3 augustus 2023

Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?

Woensdag 2 augustus 2023

Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

Dinsdag 1 augustus 2023

Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen,
want ik vertrouw op U;
maak mij de weg bekend, die ik gaan moet,
want tot U hef ik mijn ziel op.

Bijbeltekst van de dag

En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Jezus zeide tot hem: Als Gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie