DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Leven

De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.The Lord will keep you from all evil; he will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore.
Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time, because the days are evil.
Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.As in water face reflects face, so the heart of man reflects the man.
Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen.For we walk by faith, not by sight.
Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen; gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer.Whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ.
Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en eer.Whoever pursues righteousness and kindness will find life, righteousness, and honor.
Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul?
Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.
Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na.For “Whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit; let him turn away from evil and do good; let him seek peace and pursue it.”
Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.For everything there is a season, and a time for every matter under heaven.
Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.For you are my rock and my fortress; and for your name's sake you lead me and guide me.
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life.
Here, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden.Make me to know your ways, O Lord; teach me your paths.
En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect.
Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.Jesus said to them, “I am the bread of life; whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst.”
Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.Be still before the Lord and wait patiently for him; fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices!
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever.
Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.Whoever guards his mouth preserves his life; he who opens wide his lips comes to ruin.
Doordat ik u heden gebied de Here, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de Here, uw God, u zegene in het land, dat gij in bezit gaat nemen.If you obey the commandments of the Lord your God that I command you today, by loving the Lord your God, by walking in his ways, and by keeping his commandments and his statutes and his rules, then you shall live and multiply, and the Lord your God will bless you in the land that you are entering to take possession of it.
Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.Whoever believes in me, as the Scripture has said, ‘Out of his heart will flow rivers of living water.’
Zeg niet: Hoe komt het, dat de vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zoudt gij aldus vragen.Say not, “Why were the former days better than these?” For it is not from wisdom that you ask this.
Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.
Een pad ten leven is hij, die de vermaning in acht neemt, maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen.Whoever heeds instruction is on the path to life, but he who rejects reproof leads others astray.
Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.Strive for peace with everyone, and for the holiness without which no one will see the Lord.
Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.Who is wise and understanding among you? By his good conduct let him show his works in the meekness of wisdom.

Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.Whoever gets sense loves his own soul; he who keeps understanding will discover good.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie