DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Leven

«The LORD will keep you from all harm— he will watch over… Psalm 121:7-8»
De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.The Lord will keep you from all harm— he will watch over your life; the Lord will watch over your coming and going both now and forevermore.
Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.
Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.As water reflects the face, so one’s life reflects the heart.
Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen.For we live by faith, not by sight.
Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen; gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer.Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving.
Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en eer.Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity and honor.
Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul?
Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.
Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na.For, “Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good; they must seek peace and pursue it.”
Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.Since you are my rock and my fortress, for the sake of your name lead and guide me.
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.
Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens.
Here, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden.Show me your ways, Lord, teach me your paths.
En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will.
Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.Then Jesus declared, “I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty.”
Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.Be still before the Lord and wait patiently for him; do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes.
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin.
Doordat ik u heden gebied de Here, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de Here, uw God, u zegene in het land, dat gij in bezit gaat nemen.For I command you today to love the Lord your God, to walk in obedience to him, and to keep his commands, decrees and laws; then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess.
Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them.
Zeg niet: Hoe komt het, dat de vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zoudt gij aldus vragen.Do not say, “Why were the old days better than these?” For it is not wise to ask such questions.
Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.
Een pad ten leven is hij, die de vermaning in acht neemt, maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen.Whoever heeds discipline shows the way to life, but whoever ignores correction leads others astray.
Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.Make every effort to live in peace with everyone and to be holy; without holiness no one will see the Lord.
Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.The one who gets wisdom loves life; the one who cherishes understanding will soon prosper.

Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.

Bijbeltekst van de dag

Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...