DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Oktober 2014)

Vrijdag 31 oktober 2014

En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen:
Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.

Donderdag 30 oktober 2014

Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.

Woensdag 29 oktober 2014

Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.

Dinsdag 28 oktober 2014

Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen.

Maandag 27 oktober 2014

En Hij ging zitten, riep de twaalven en zeide tot hen: Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar.

Zondag 26 oktober 2014

Uit de benauwdheid heb ik tot de Here geroepen,
de Here heeft mij geantwoord
en mij in de ruimte gesteld.

Zaterdag 25 oktober 2014

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.

Vrijdag 24 oktober 2014

En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.

Donderdag 23 oktober 2014

Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Hem u vergeving van zonden verkondigd wordt; ook van alles, waarvan gij niet gerechtvaardigd kondt worden door de wet van Mozes, wordt ieder, die gelooft, gerechtvaardigd door Hem.

Woensdag 22 oktober 2014

Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid.

Dinsdag 21 oktober 2014

Here, God der heerscharen, herstel ons,
doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden.

Maandag 20 oktober 2014

Maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.

Zondag 19 oktober 2014

Open uw mond, oordeel rechtvaardig,
verschaf de verdrukte en nooddruftige recht.

Zaterdag 18 oktober 2014

Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

Vrijdag 17 oktober 2014

De verlossing is van de Here,
uw zegen zij over uw volk. sela

Donderdag 16 oktober 2014

Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.

Woensdag 15 oktober 2014

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.

Dinsdag 14 oktober 2014

Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut,
maar gerechtigheid redt van de dood.

Maandag 13 oktober 2014

Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding; dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn.

Zondag 12 oktober 2014

Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.

Zaterdag 11 oktober 2014

Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen:
De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen;
wat zou een mens mij doen?

Vrijdag 10 oktober 2014

Want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren.

Donderdag 9 oktober 2014

Wie heb ik (nevens U) in de hemel?
Nevens U begeer ik niets op aarde.

Woensdag 8 oktober 2014

Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Dinsdag 7 oktober 2014

Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven.

Maandag 6 oktober 2014

Vereer de Here met uw rijkdom
en met de eerstelingen van al uw inkomsten.

Zondag 5 oktober 2014

Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Here is bij machte hem vast te doen staan.

Zaterdag 4 oktober 2014

En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.

Vrijdag 3 oktober 2014

De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen,
en zijn oren tot hun hulpgeroep.

Donderdag 2 oktober 2014

Maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid.

Woensdag 1 oktober 2014

Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige,
maar uit die alle redt hem de Here.

Bijbeltekst van de dag

Een pad ten leven is hij, die de vermaning in acht neemt,
maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie