DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Augustus 2019)

Zaterdag 31 augustus 2019

Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven.

Vrijdag 30 augustus 2019

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft;
laten wij juichen en ons daarover verheugen.

Donderdag 29 augustus 2019

Opdat gij zoudt weten, dat de Here, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten.

Woensdag 28 augustus 2019

Zo blijven dan:
Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Dinsdag 27 augustus 2019

Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt,
en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?

Maandag 26 augustus 2019

Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.

Zondag 25 augustus 2019

Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen.

Zaterdag 24 augustus 2019

O Here, hoor mijn gebed,
neem mijn smekingen ter ore;
antwoord mij naar uw trouw,
naar uw gerechtigheid.

Vrijdag 23 augustus 2019

Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.

Donderdag 22 augustus 2019

De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

Woensdag 21 augustus 2019

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is,
want daaruit zijn de oorsprongen des levens.

Dinsdag 20 augustus 2019

Eén is wetgever en rechter, Hij, die de macht heeft om te behouden en te verderven. Maar wie zijt gij, dat gij uw naaste oordeelt?

Maandag 19 augustus 2019

Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.

Zondag 18 augustus 2019

Ik stel mij de Here bestendig voor ogen;
omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.

Zaterdag 17 augustus 2019

Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven?

Vrijdag 16 augustus 2019

En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

Donderdag 15 augustus 2019

Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid
tot eeuwigheid over wie Hem vrezen,
en zijn gerechtigheid over kindskinderen,
over hen die zijn verbond onderhouden,
en aan zijn bevelen denken om die te doen.

Woensdag 14 augustus 2019

En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.

Dinsdag 13 augustus 2019

Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Maandag 12 augustus 2019

De naam des Heren is een sterke toren;
de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.

Zondag 11 augustus 2019

Want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren.

Zaterdag 10 augustus 2019

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.

Vrijdag 9 augustus 2019

Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Donderdag 8 augustus 2019

Aanvaardt de zwakke in het geloof, maar niet om overwegingen te beoordelen.

Woensdag 7 augustus 2019

En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Hem op de weg.

Dinsdag 6 augustus 2019

De Here behoedt de vreemdelingen,
wees en weduwe houdt Hij staande,
maar de weg der goddelozen maakt Hij krom.

Maandag 5 augustus 2019

Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.

Zondag 4 augustus 2019

Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.

Zaterdag 3 augustus 2019

De vreze des Heren is het begin der wijsheid
en het kennen van de Hoogheilige is verstand.

Vrijdag 2 augustus 2019

Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden.

Donderdag 1 augustus 2019

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.

Bijbeltekst van de dag

Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Want Gij hebt mijn nieren gevormd,
mij in de schoot van mijn moeder geweven.
Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid,
wonderbaar zijn uw werken;
mijn ziel weet dat zeer wel.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie