DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Oktober 2020)

Zaterdag 31 oktober 2020

Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden.

Vrijdag 30 oktober 2020

Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij.

Donderdag 29 oktober 2020

Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte,
een burcht in tijden van nood.

Woensdag 28 oktober 2020

Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf.

Dinsdag 27 oktober 2020

Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.

Maandag 26 oktober 2020

Laten uw ogen voorwaarts blikken
en uw oogopslag rechtuit zijn.

Zondag 25 oktober 2020

Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Zaterdag 24 oktober 2020

Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

Vrijdag 23 oktober 2020

Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht,
zo smacht mijn ziel naar U, o God.

Donderdag 22 oktober 2020

Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.

Woensdag 21 oktober 2020

Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en al zijn geboden, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zal de Here, uw God, u verheffen boven alle volken der aarde.

Dinsdag 20 oktober 2020

Want duizend jaren zijn in uw ogen
als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is,
en als een nachtwake.

Maandag 19 oktober 2020

Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds.

Zondag 18 oktober 2020

Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus.

Zaterdag 17 oktober 2020

Woorden uit de mond van een wijze zijn innemend, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf.

Vrijdag 16 oktober 2020

Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.

Donderdag 15 oktober 2020

Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.

Woensdag 14 oktober 2020

Here, Gij doorgrondt en kent mij;
Gij kent mijn zitten en mijn opstaan,
Gij verstaat van verre mijn gedachten.

Dinsdag 13 oktober 2020

Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Maandag 12 oktober 2020

En neem uw plicht jegens de Here, uw God, in acht: wandel op zijn wegen en onderhoud zijn inzettingen, geboden, verordeningen en getuigenissen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes, opdat gij voorspoedig volvoeren moogt alles wat gij doet en alles wat gij onderneemt.

Zondag 11 oktober 2020

Here, des morgens hoort Gij mijn stem,
des morgens leg ik het U voor, en zie uit.

Zaterdag 10 oktober 2020

Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of over uw lichaam, waarmede gij u zult kleden. Want het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding.

Vrijdag 9 oktober 2020

Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.

Donderdag 8 oktober 2020

Haat verwekt krakelen,
maar liefde bedekt alle overtredingen.

Woensdag 7 oktober 2020

Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.

Dinsdag 6 oktober 2020

Indien uw broeder zondigt, bestraf hem, en indien hij berouw heeft, vergeef hem. En zelfs indien hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal tot u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, zult gij het hem vergeven.

Maandag 5 oktober 2020

Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil. sela

Zondag 4 oktober 2020

Deze immers stelt de ene dag boven de andere, gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd.

Zaterdag 3 oktober 2020

Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat.

Vrijdag 2 oktober 2020

Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid;
beter is een arme dan een leugenachtig man.

Donderdag 1 oktober 2020

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

Bijbeltekst van de dag

Maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie