DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (November 2020)

Maandag 30 november 2020

En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht.

Zondag 29 november 2020

En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.

Zaterdag 28 november 2020

De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren.

Vrijdag 27 november 2020

De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar.

Donderdag 26 november 2020

Maar ik, met lofzegging wil ik aan U offeren; wat ik beloofd heb, wil ik betalen; de redding is des Heren.

Woensdag 25 november 2020

De dwaas laat zijn ganse toorn de vrije loop,
maar de wijze houdt die in en doet hem bedaren.

Dinsdag 24 november 2020

Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.

Maandag 23 november 2020

Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.

Zondag 22 november 2020

Des daags zal de Here zijn goedertierenheid gebieden,
en des nachts zal zijn lied bij mij zijn,
een gebed tot de God mijns levens.

Zaterdag 21 november 2020

Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.

Vrijdag 20 november 2020

Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees.

Donderdag 19 november 2020

Welzalig hij, wiens overtreding vergeven,
wiens zonde bedekt is.

Woensdag 18 november 2020

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.

Dinsdag 17 november 2020

Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

Maandag 16 november 2020

Halleluja. Welzalig de man, die de Here vreest,
die van harte lust heeft in zijn geboden.

Zondag 15 november 2020

Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.

Zaterdag 14 november 2020

Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!

Vrijdag 13 november 2020

Als overmoed komt, komt schande mee,
maar wijsheid is bij de ootmoedigen.

Donderdag 12 november 2020

Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

Woensdag 11 november 2020

Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden.

Dinsdag 10 november 2020

Looft de Here, roept zijn naam aan,
maakt onder de volken zijn daden bekend.

Maandag 9 november 2020

Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.

Zondag 8 november 2020

Als vrijen en niet als mannen, die de vrijheid misbruiken tot dekmantel voor hun kwaadwilligheid, maar als dienaren Gods.

Zaterdag 7 november 2020

De wet des Heren is volmaakt,
zij verkwikt de ziel;
de getuigenis des Heren is betrouwbaar,
zij schenkt wijsheid aan de onverstandige.

Vrijdag 6 november 2020

Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.

Donderdag 5 november 2020

Let op de raven, zij zaaien niet en zij maaien niet, zij hebben geen voorraadkamer of schuur, en toch voedt God ze. Hoe ver gaat gij de vogelen te boven!

Woensdag 4 november 2020

Ik onderricht u in de weg der wijsheid,
ik doe u treden op rechte paden.

Dinsdag 3 november 2020

Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.

Maandag 2 november 2020

God heeft in de eerste plaats voor u zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u te zegenen, door een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden.

Zondag 1 november 2020

Ik zoek U met mijn ganse hart,
laat mij niet van uw geboden afdwalen.

Bijbeltekst van de dag

Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie