DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (November 2021)

Dinsdag 30 november 2021

Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.

Maandag 29 november 2021

Wie heeft dit bewerkt en tot stand gebracht? Hij, die de geslachten van de aanvang af heeft geroepen; Ik, de Here, die de eerste ben, en bij de laatsten ben Ik dezelfde.

Zondag 28 november 2021

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.

Zaterdag 27 november 2021

Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.

Vrijdag 26 november 2021

De goddeloze vraagt te leen en geeft niet terug,
maar de rechtvaardige ontfermt zich en schenkt.

Donderdag 25 november 2021

Wij behoren God te allen tijde om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw aller liefde jegens elkander sterker wordt.

Woensdag 24 november 2021

Maar Hij zeide: Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren.

Dinsdag 23 november 2021

Elke weg van een mens is recht in zijn ogen,
maar de Here beproeft de harten.

Maandag 22 november 2021

Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.

Zondag 21 november 2021

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Zaterdag 20 november 2021

Onze hulp is in de naam des Heren,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Vrijdag 19 november 2021

Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één! Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.

Donderdag 18 november 2021

Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering.

Woensdag 17 november 2021

Gods weg is volmaakt;
des Heren woord is zuiver.
Hij is een schild voor allen
die bij Hem schuilen.

Dinsdag 16 november 2021

En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.

Maandag 15 november 2021

Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.

Zondag 14 november 2021

Zie, God is mij een helper,
de Here is het, die mij schraagt.

Zaterdag 13 november 2021

Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen.

Vrijdag 12 november 2021

Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.

Donderdag 11 november 2021

Ik, Ik ben het, die u troost. Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind, dat als gras wordt weggeworpen.

Woensdag 10 november 2021

Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.

Dinsdag 9 november 2021

Want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt.

Maandag 8 november 2021

In U wil ik mij verheugen en juichen,
uw naam psalmzingen, o Allerhoogste.

Zondag 7 november 2021

Want genadig en barmhartig is de Here, uw God: Hij zal het aangezicht niet van u afwenden, indien gij tot Hem wederkeert.

Zaterdag 6 november 2021

Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Vrijdag 5 november 2021

Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.

Donderdag 4 november 2021

Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.

Woensdag 3 november 2021

Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.

Dinsdag 2 november 2021

Verhef U boven de hemelen, o God;
uw heerlijkheid zij over de ganse aarde.

Maandag 1 november 2021

Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Bijbeltekst van de dag

Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie