DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (December 2021)

Vrijdag 31 december 2021

Van ganser harte verlang ik naar U in de nacht, ja, uit het diepst van mijn gemoed zoek ik U; want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid.

Donderdag 30 december 2021

Zo blijven dan:
Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Woensdag 29 december 2021

Zalig de vredestichters,
want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

Dinsdag 28 december 2021

Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.

Maandag 27 december 2021

Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.

Zondag 26 december 2021

Wie heb ik (nevens U) in de hemel?
Nevens U begeer ik niets op aarde.

Zaterdag 25 december 2021

En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.

Vrijdag 24 december 2021

En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven.

Donderdag 23 december 2021

Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning.

Woensdag 22 december 2021

Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen, die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden.

Dinsdag 21 december 2021

Onderhoud dan zijn inzettingen en zijn geboden, die ik u heden opleg, opdat het u en uw kinderen na u wèl ga en opdat gij lang leeft in het land, dat de Here, uw God, u geven zal voor altijd.

Maandag 20 december 2021

Mijn mond is vervuld van uw lof,
de ganse dag van uw luister.

Zondag 19 december 2021

De vreze des Heren is het begin der kennis;
de dwazen verachten wijsheid en tucht.

Zaterdag 18 december 2021

En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

Vrijdag 17 december 2021

Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

Donderdag 16 december 2021

Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.

Woensdag 15 december 2021

De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

Dinsdag 14 december 2021

Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild,
ik hoop op uw woord.

Maandag 13 december 2021

Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.

Zondag 12 december 2021

Jezus antwoordde hun en zeide: Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij gezonden heeft.

Zaterdag 11 december 2021

Een dwaas schept geen behagen in inzicht,
maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.

Vrijdag 10 december 2021

Want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden.

Donderdag 9 december 2021

Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Here, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven.

Woensdag 8 december 2021

Richt de geringe en de wees,
doet recht de ellendige en de behoeftige.

Dinsdag 7 december 2021

Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.

Maandag 6 december 2021

Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.

Zondag 5 december 2021

Zoals men ijzer met ijzer scherpt,
zo scherpt de ene mens de ander.

Zaterdag 4 december 2021

Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.

Vrijdag 3 december 2021

Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

Donderdag 2 december 2021

Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Woensdag 1 december 2021

Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

Bijbeltekst van de dag

De vreze des Heren is het kwade te haten;
hoogmoed en trots en boze wandel
en een mond vol draaierijen haat ik.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie