DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Januari 2022)

Maandag 31 januari 2022

Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God.

Zondag 30 januari 2022

Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen.

Zaterdag 29 januari 2022

Aanvaardt de zwakke in het geloof, maar niet om overwegingen te beoordelen.

Vrijdag 28 januari 2022

En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.

Donderdag 27 januari 2022

Mijn tijden zijn in uw hand, red mij
uit de hand van mijn vijanden en vervolgers.

Woensdag 26 januari 2022

Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.

Dinsdag 25 januari 2022

Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

Maandag 24 januari 2022

Iemands geschenk maakt ruimte voor hem
en brengt hem in de tegenwoordigheid der groten.

Zondag 23 januari 2022

Want als de bereidvaardigheid aanwezig is, is zij welkom naar hetgeen zij heeft, niet naar hetgeen zij niet heeft.

Zaterdag 22 januari 2022

Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand.

Vrijdag 21 januari 2022

God is ons een toevlucht en sterkte,
ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.

Donderdag 20 januari 2022

En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.

Woensdag 19 januari 2022

Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven?

Dinsdag 18 januari 2022

Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na;
maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden.

Maandag 17 januari 2022

Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.

Zondag 16 januari 2022

Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.

Zaterdag 15 januari 2022

Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend,
rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.

Vrijdag 14 januari 2022

Opdat gij zoudt weten, dat de Here, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten.

Donderdag 13 januari 2022

Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.

Woensdag 12 januari 2022

De Here maakt arm en maakt rijk;
Hij vernedert, ook verhoogt Hij.

Dinsdag 11 januari 2022

En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

Maandag 10 januari 2022

Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen.

Zondag 9 januari 2022

Welzalig ieder die de Here vreest,
die in zijn wegen wandelt.

Zaterdag 8 januari 2022

Dat zal u dan tot een gedenkkwast zijn; als gij daarnaar ziet, dan zult gij al de geboden des Heren gedenken en die volbrengen zonder uw hart of uw ogen te volgen, dat gij u daardoor tot overspel zoudt laten verleiden.

Vrijdag 7 januari 2022

Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.

Donderdag 6 januari 2022

Zie, opgeblazen, niet recht, is zijn ziel in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.

Woensdag 5 januari 2022

En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.

Dinsdag 4 januari 2022

Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.

Maandag 3 januari 2022

Wees stil voor de Here en verbeid Hem;
wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt,
op de man die boze plannen smeedt.

Zondag 2 januari 2022

Och, hadden zij steeds zulk een hart om Mij te vrezen en om al mijn geboden te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen voor altoos wèl mocht gaan!

Zaterdag 1 januari 2022

De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des heiligen Geestes zij met u allen.

Bijbeltekst van de dag

Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here.
Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie