DailyVerses.netOnderwerpeWillekeurige versRegistreer

Bybelverse oor Hoop

«Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE… Jeremia 29:11»
Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee.Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor; pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal Hom nog loof — die verlossing van my aangesig en my God!Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus.
Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias; correrão e não se cansarão; caminharão e não se fatigarão.
Die Here sal jou bewaar vir elke onheil; jou siel sal Hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid.O Senhor te guardará de todo mal; ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees!Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo.
Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
DIE geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem.
En nou bly geloof, hoop, liefde — hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde.Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; mas o maior destes é o amor.
En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop.E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência; e a paciência, a experiência; e a experiência, a esperança.
U is my skuilplek en my skild; op u woord wag ek.Tu és o meu refúgio e o meu escudo; espero na tua palavra.
Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want Hy wat dit beloof het, is getrou.Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu.
Wees sterk, en laat julle hart sterk wees, almal wat op die Here wag!Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor.
Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding.Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos.
Maar ek sal uitsien na die Here, ek wil wag op die God van my heil, my God sal my hoor.Eu, porém, esperarei no Senhor; esperei no Deus da minha salvação; o meu Deus me ouvirá.
'n Uitgestelde hoop maak die hart siek; maar 'n wens wat uitkom, is 'n lewensboom.A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida.
Die Here is my deel, sê my siel, daarom sal ek op Hom hoop.A minha porção é o Senhor, diz a minha alma; portanto, esperarei nele.
Lei my in u waarheid en leer my, want U is die God van my heil. U verwag ek die hele dag.Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação; por ti estou esperando todo o dia.
Ek wag op die Here; my siel wag, en ek hoop op sy woord.Aguardo o Senhor; a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra.
Laat u goedertierenheid, Here, oor ons wees net soos ons op U wag!Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos.
En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado.
GESEËND is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode.Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
DIE Gees van die Here Here is op My, omdat die Here My gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis.O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas-novas aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos.
Maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees.Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração; e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós.
Aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid.Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória.
Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação.

Erken dat die wysheid só is vir jou siel; as jy dit vind, dan is daar 'n toekoms, en jou hoop sal nie verydel word nie.Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma; se a achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação.
Vorige12Volgende

Bybelvers van die dag

Jy mag die Naam van die Here jou God nie ydellik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.

Willekeurig Bybelvers

Die Here sal jou bewaar vir elke onheil;
jou siel sal Hy bewaar.
Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar,
van nou af tot in ewigheid.
Volgende vers!Met beeld

Ondersteun DailyVerses.net

Help my om die Woord van God te versprei:
Skenk

Bybelvers van die dag

Jy mag die Naam van die Here jou God nie ydellik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.

Ontvang die Daaglikse Bybelvers:

Persoonlike Bybelleesplan

Skep 'n rekening om jou Bybelleesplan te konfigureer en jy sal jou vordering en die volgende hoofstuk sien om hier te lees!