DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Maart 2016)

Donderdag 31 maart 2016

De hand der vlijtigen zal heersen,
maar traagheid voert tot dienstbaarheid.

Woensdag 30 maart 2016

En vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven.

Dinsdag 29 maart 2016

Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, (indien zij gepaard gaat) met tevredenheid.

Maandag 28 maart 2016

De Here is mijn kracht en mijn schild;
op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen.
Daarom juicht mijn hart
en loof ik Hem met mijn lied.

Zondag 27 maart 2016

Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft.

Zaterdag 26 maart 2016

Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.

Vrijdag 25 maart 2016

Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

Donderdag 24 maart 2016

Iemands geschenk maakt ruimte voor hem
en brengt hem in de tegenwoordigheid der groten.

Woensdag 23 maart 2016

Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig.

Dinsdag 22 maart 2016

Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten.

Maandag 21 maart 2016

Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren,
die Hem van ganser harte zoeken.

Zondag 20 maart 2016

Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

Zaterdag 19 maart 2016

Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat.

Vrijdag 18 maart 2016

Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid,
delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid;
was mij geheel van mijn ongerechtigheid,
reinig mij van mijn zonde.

Donderdag 17 maart 2016

Vraagt naar de Here en zijn sterkte,
zoekt zijn aangezicht bestendig.

Woensdag 16 maart 2016

En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!

Dinsdag 15 maart 2016

Wat buigt gij u neder, o mijn ziel,
en wat zijt gij onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven,
mijn Verlosser en mijn God!

Maandag 14 maart 2016

Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

Zondag 13 maart 2016

Hij zeide tot hen: Vanwege uw klein geloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn.

Zaterdag 12 maart 2016

Loof de Here, mijn ziel,
en al wat in mij is, zijn heilige naam.

Vrijdag 11 maart 2016

Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.

Donderdag 10 maart 2016

Maar indien het kwaad is in uw ogen, de Here te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: òf de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, òf de goden der Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!

Woensdag 9 maart 2016

Alle woord Gods is gelouterd;
hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.

Dinsdag 8 maart 2016

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

Maandag 7 maart 2016

De Here neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus.

Zondag 6 maart 2016

O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik,
mijn ziel dorst naar U,
mijn vlees smacht naar U,
in een dor en dorstig land, zonder water.

Zaterdag 5 maart 2016

Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.

Vrijdag 4 maart 2016

De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.

Donderdag 3 maart 2016

Alles wat adem heeft, love de Here.
Halleluja.

Woensdag 2 maart 2016

Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

Dinsdag 1 maart 2016

Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.

Bijbeltekst van de dag

De kroon der ouden zijn kindskinderen
en de eer der kinderen zijn hun ouders.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie