DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Archief (Augustus 2018)

Vrijdag 31 augustus 2018

Handelingen 10:34-35
Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt.’

Donderdag 30 augustus 2018

1 Korintiërs 3:18
Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden.

Woensdag 29 augustus 2018

Prediker 5:9
Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte.

Dinsdag 28 augustus 2018

Romeinen 8:14
Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.

Maandag 27 augustus 2018

Handelingen 19:5-6
Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus, en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden.

Zondag 26 augustus 2018

Psalmen 143:8
Laat mij in de morgen uw liefde horen,
in u stel ik mijn vertrouwen,
wijs mij de weg die ik gaan moet,
mijn ziel verlangt naar u.

Zaterdag 25 augustus 2018

Filippenzen 4:19
Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus.

Vrijdag 24 augustus 2018

1 Petrus 2:9
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.

Donderdag 23 augustus 2018

Spreuken 12:1
Wie van onderricht houdt, houdt van kennis,
wie berispingen haat, is dom.

Woensdag 22 augustus 2018

1 Timoteüs 6:11
Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.

Dinsdag 21 augustus 2018

1 Korintiërs 15:57
Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.

Maandag 20 augustus 2018

Spreuken 27:12
Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor,
wie onverstandig is, gaat eraan voorbij en wordt gestraft.

Zondag 19 augustus 2018

Johannes 8:31-32
En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: 'Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.'

Zaterdag 18 augustus 2018

Romeinen 6:15
Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet.

Vrijdag 17 augustus 2018

Psalmen 27:13
Mag ik niet verwachten
de goedheid van de HEER te zien
in het land van de levenden?

Donderdag 16 augustus 2018

Marcus 10:45
Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.

Woensdag 15 augustus 2018

Romeinen 12:18
Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.

Dinsdag 14 augustus 2018

Spreuken 18:12
Wie zichzelf in de hoogte steekt, komt ten val,
bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.

Maandag 13 augustus 2018

Matteüs 7:7
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.

Zondag 12 augustus 2018

1 Korintiërs 1:28-29
Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen.

Zaterdag 11 augustus 2018

Psalmen 105:1
Loof de HEER, roep luid zijn naam,
maak zijn daden bekend onder de volken.

Vrijdag 10 augustus 2018

Zacharia 10:6
Ik zal het volk van Juda onoverwinnelijk maken en de nakomelingen van Jozef laten zegevieren. Ik ben vol zorg voor hen en zal hen veilig thuisbrengen. Dan zal het weer zijn als voorheen, alsof ik hen nooit verstoten had, want ik ben de HEER, hun God, en ik zal hun gebeden verhoren.

Donderdag 9 augustus 2018

Matteüs 5:29
Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt.

Woensdag 8 augustus 2018

Spreuken 10:12
Haat brengt ruzie voort,
liefde dekt alle fouten toe.

Dinsdag 7 augustus 2018

Jesaja 41:13
Want ik ben de HEER, je God,
ik neem je bij je rechterhand en zeg je:
Wees niet bang, ik zal je helpen.

Maandag 6 augustus 2018

Johannes 14:23
Jezus antwoordde: 'Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.'

Zondag 5 augustus 2018

Psalmen 139:7-8
Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?
Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.

Zaterdag 4 augustus 2018

Kolossenzen 3:5
Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht - hebzucht is afgoderij.

Vrijdag 3 augustus 2018

Matteüs 18:20
'Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.'

Donderdag 2 augustus 2018

Psalmen 23:1-2
De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water.

Woensdag 1 augustus 2018

Numeri 6:24-26
'Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.'
Bijbeltekst van de dag
Johannes 14:16
Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn.