DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Augustus 2018)

Vrijdag 31 augustus 2018

En Petrus opende zijn mond en zeide: Inderdaad bemerk ik, dat er bij God geen aanneming des persoons is, maar onder elk volk is wie Hem vereert en gerechtigheid werkt, Hem welgevallig.

Donderdag 30 augustus 2018

Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.

Woensdag 29 augustus 2018

Wie geld liefheeft, wordt van geld niet verzadigd, noch wie rijkdom liefheeft, van inkomsten. Ook dit is ijdelheid.

Dinsdag 28 augustus 2018

Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.

Maandag 27 augustus 2018

En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden.

Zondag 26 augustus 2018

Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen,
want ik vertrouw op U;
maak mij de weg bekend, die ik gaan moet,
want tot U hef ik mijn ziel op.

Zaterdag 25 augustus 2018

Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.

Vrijdag 24 augustus 2018

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.

Donderdag 23 augustus 2018

Wie tucht liefheeft, heeft kennis lief;
maar wie terechtwijzing haat, is dom.

Woensdag 22 augustus 2018

Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.

Dinsdag 21 augustus 2018

Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.

Maandag 20 augustus 2018

De schrandere ziet het onheil en bergt zich;
de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.

Zondag 19 augustus 2018

Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

Zaterdag 18 augustus 2018

Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!

Vrijdag 17 augustus 2018

O, als ik niet had geloofd des Heren goedheid te zullen zien
in het land der levenden!

Donderdag 16 augustus 2018

Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.

Woensdag 15 augustus 2018

Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.

Dinsdag 14 augustus 2018

Vóór de val is het hart van de mens hoogmoedig,
maar ootmoed gaat vooraf aan de eer.

Maandag 13 augustus 2018

Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.

Zondag 12 augustus 2018

En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God.

Zaterdag 11 augustus 2018

Looft de Here, roept zijn naam aan,
maakt onder de volken zijn daden bekend.

Vrijdag 10 augustus 2018

Zo zal Ik het huis van Juda sterken en het huis van Jozef verlossen; ja, Ik zal hen terugbrengen, omdat Ik Mij over hen ontferm, en zij zullen worden, alsof Ik hen niet verworpen had. Want Ik ben de Here, hun God, en Ik zal hen verhoren.

Donderdag 9 augustus 2018

Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u, dat één uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.

Woensdag 8 augustus 2018

Haat verwekt krakelen,
maar liefde bedekt alle overtredingen.

Dinsdag 7 augustus 2018

Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.

Maandag 6 augustus 2018

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.

Zondag 5 augustus 2018

Waarheen zou ik gaan voor uw Geest,
waarheen vlieden voor uw aangezicht?
Steeg ik ten hemel – Gij zijt daar,
of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde – Gij zijt er.

Zaterdag 4 augustus 2018

Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij.

Vrijdag 3 augustus 2018

Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.

Donderdag 2 augustus 2018

De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren.

Woensdag 1 augustus 2018

De Here zegene u en behoede u;
de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Bijbeltekst van de dag

(Bedenkt) dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie