DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Augustus 2020)

Maandag 31 augustus 2020

En de Here zeide tot de satan: Zie, al wat hij bezit, zij in uw macht; alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de satan van des Heren aangezicht heen.

Zondag 30 augustus 2020

Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid,
maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen.

Zaterdag 29 augustus 2020

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Vrijdag 28 augustus 2020

In ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here.

Donderdag 27 augustus 2020

Welzalig zij, die onberispelijk van wandel zijn,
die in de wet des Heren gaan.

Woensdag 26 augustus 2020

En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

Dinsdag 25 augustus 2020

Looft de Here, want Hij is goed,
want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.

Maandag 24 augustus 2020

Hij bewaart hulp voor de oprechten,
Hij is een schild voor wie onberispelijk wandelen.

Zondag 23 augustus 2020

Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.

Zaterdag 22 augustus 2020

Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader. En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.

Vrijdag 21 augustus 2020

Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt,
mijn eer, en die mijn hoofd opheft.

Donderdag 20 augustus 2020

Maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.

Woensdag 19 augustus 2020

De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.

Dinsdag 18 augustus 2020

Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid,
over uw verlossing juicht mijn hart.
Ik wil de Here zingen, omdat Hij mij heeft welgedaan.

Maandag 17 augustus 2020

Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

Zondag 16 augustus 2020

De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u!

Zaterdag 15 augustus 2020

Mijn zoon, indien uw hart wijs is,
dan zal ook mijn hart zich verheugen.

Vrijdag 14 augustus 2020

Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.

Donderdag 13 augustus 2020

Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Woensdag 12 augustus 2020

Werp uw bekommernis op de Here,
Hij zal voor u zorgen;
Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.

Dinsdag 11 augustus 2020

Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.

Maandag 10 augustus 2020

Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Zondag 9 augustus 2020

Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet
en wijk niet af van de woorden mijns monds.

Zaterdag 8 augustus 2020

En vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven.

Vrijdag 7 augustus 2020

Al zou de vijgeboom niet bloeien,
en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn,
de vrucht van de olijfboom teleurstellen;
al zouden de akkers geen spijs opleveren,
de schapen uit de kooi verdreven zijn
en er geen runderen in de stallingen zijn,
nochtans zal ik juichen in de Here,
jubelen in de God van mijn heil.

Donderdag 6 augustus 2020

Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij,
Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.

Woensdag 5 augustus 2020

En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.

Dinsdag 4 augustus 2020

Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft.

Maandag 3 augustus 2020

Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet;
Ik raad u; mijn oog is op u.

Zondag 2 augustus 2020

En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Zaterdag 1 augustus 2020

Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken?

Bijbeltekst van de dag

(Bedenkt) dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie