DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Mei 2022)

Dinsdag 31 mei 2022

Want de Here geeft wijsheid,
uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.

Maandag 30 mei 2022

Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen.

Zondag 29 mei 2022

Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.

Zaterdag 28 mei 2022

Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen,
knielen voor de Here, onze Maker.

Vrijdag 27 mei 2022

Daarom zijt Gij groot, Here Here, want niemand is U gelijk en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.

Donderdag 26 mei 2022

Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.

Woensdag 25 mei 2022

Terwijl Hij waakt over de paden van het recht
en de weg zijner gunstgenoten beschermt.

Dinsdag 24 mei 2022

Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.

Maandag 23 mei 2022

Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden.

Zondag 22 mei 2022

Smaakt en ziet, dat de Here goed is;
welzalig de man die bij Hem schuilt.

Zaterdag 21 mei 2022

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!

Vrijdag 20 mei 2022

Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.

Donderdag 19 mei 2022

Houd valsheid en leugentaal verre van mij,
geef mij armoede noch rijkdom,
voed mij met het brood, mij toebedeeld.

Woensdag 18 mei 2022

Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.

Dinsdag 17 mei 2022

Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing.

Maandag 16 mei 2022

Als ik dacht: Mijn voet wankelt –
dan ondersteunde mij uw goedertierenheid, o Here.

Zondag 15 mei 2022

Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze.

Zaterdag 14 mei 2022

Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil, maar de droefheid der wereld brengt de dood.

Vrijdag 13 mei 2022

Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.

Donderdag 12 mei 2022

Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

Woensdag 11 mei 2022

Want zo heeft ons de Here geboden:
Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde.

Dinsdag 10 mei 2022

De Here is nabij allen die Hem aanroepen,
allen die Hem aanroepen in waarheid.

Maandag 9 mei 2022

Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.

Zondag 8 mei 2022

Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal.

Zaterdag 7 mei 2022

Het loon van ootmoed – vreze des Heren
is rijkdom, eer en leven.

Vrijdag 6 mei 2022

En u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen – zoals ook wij gezind zijn jegens u.

Donderdag 5 mei 2022

Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.

Woensdag 4 mei 2022

De Here maakt de blinden ziende,
de Here richt de gebogenen op,
de Here heeft de rechtvaardigen lief.

Dinsdag 3 mei 2022

Heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest.

Maandag 2 mei 2022

De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels Koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.

Zondag 1 mei 2022

De hand der vlijtigen zal heersen,
maar traagheid voert tot dienstbaarheid.

Bijbeltekst van de dag

En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie