DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juni 2022)

Donderdag 30 juni 2022

Het begin der wijsheid is: verwerf wijsheid
en verwerf inzicht bij al wat gij bezit.

Woensdag 29 juni 2022

Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?

Dinsdag 28 juni 2022

Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.

Maandag 27 juni 2022

In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen,
want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.

Zondag 26 juni 2022

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

Zaterdag 25 juni 2022

Brengt dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt.

Vrijdag 24 juni 2022

Zoals het water het gelaat weerspiegelt,
zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.

Donderdag 23 juni 2022

En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam.

Woensdag 22 juni 2022

Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.

Dinsdag 21 juni 2022

Gij maakt mij het pad des levens bekend;
overvloed van vreugde is bij uw aangezicht,
liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.

Maandag 20 juni 2022

Maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.

Zondag 19 juni 2022

Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.

Zaterdag 18 juni 2022

Keer weder, Afkerigheid, Israël, luidt het woord des Heren, Ik zal u niet donker aanzien, want Ik ben genadig, luidt het woord des Heren, Ik zal niet altoos blijven toornen.

Vrijdag 17 juni 2022

En wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.

Donderdag 16 juni 2022

En u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes.

Woensdag 15 juni 2022

Want Gij zegent de rechtvaardige, o Here,
Gij omgeeft hem met welbehagen als met een schild.

Dinsdag 14 juni 2022

Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper.

Maandag 13 juni 2022

Maar, gelijk geschreven staat:
Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord
en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

Zondag 12 juni 2022

Er is niemand heilig gelijk de Here,
want niemand is er buiten U,
en er is geen rots gelijk onze God.

Zaterdag 11 juni 2022

En Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.

Vrijdag 10 juni 2022

Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.

Donderdag 9 juni 2022

Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God,
uw goede Geest geleide mij in een effen land.

Woensdag 8 juni 2022

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

Dinsdag 7 juni 2022

Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.

Maandag 6 juni 2022

Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem.

Zondag 5 juni 2022

En terwijl zij baden, werd de plaats, waar zij vergaderd waren, bewogen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid.

Zaterdag 4 juni 2022

Maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.

Vrijdag 3 juni 2022

Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting,
en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.

Donderdag 2 juni 2022

En Hij maakte u het verbond bekend, dat Hij u gebood te houden, de Tien Woorden, en Hij schreef ze op twee stenen tafelen.

Woensdag 1 juni 2022

Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.

Bijbeltekst van de dag

Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie