DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juli 2022)

Zondag 31 juli 2022

Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.

Zaterdag 30 juli 2022

Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut,
maar gerechtigheid redt van de dood.

Vrijdag 29 juli 2022

Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

Donderdag 28 juli 2022

Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.

Woensdag 27 juli 2022

Gedenk uw barmhartigheid, Here,
en uw gunstbewijzen,
want die zijn van eeuwigheid;
gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen,
gedenk mijner naar uw goedertierenheid,
om uwer goedheid wil, Here.

Dinsdag 26 juli 2022

Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.

Maandag 25 juli 2022

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

Zondag 24 juli 2022

Het hart des mensen overdenkt zijn weg,
maar de Here bestiert zijn gang.

Zaterdag 23 juli 2022

En onderhoud de geboden van de Here, uw God, door in zijn wegen te wandelen en Hem te vrezen.

Vrijdag 22 juli 2022

Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen.

Donderdag 21 juli 2022

Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt,
en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?

Woensdag 20 juli 2022

Ach, Here Here, zie, Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en uw uitgestrekte arm; niets zou te wonderlijk zijn voor U.

Dinsdag 19 juli 2022

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Maandag 18 juli 2022

De naam des Heren is een sterke toren;
de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.

Zondag 17 juli 2022

Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.

Zaterdag 16 juli 2022

Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.

Vrijdag 15 juli 2022

Want des Heren woord is waarachtig,
al zijn werk geschiedt in trouw.

Donderdag 14 juli 2022

God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.

Woensdag 13 juli 2022

Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.

Dinsdag 12 juli 2022

Beter een weinig met gerechtigheid,
dan grote inkomsten met onrecht.

Maandag 11 juli 2022

Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.

Zondag 10 juli 2022

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.

Zaterdag 9 juli 2022

Met zijn vlerken beschermt Hij u,
en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht;
zijn trouw is schild en pantser.

Vrijdag 8 juli 2022

Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Donderdag 7 juli 2022

Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst.

Woensdag 6 juli 2022

Psalmzingt de Here, want Hij heeft grootse dingen gedaan; dit worde bekendgemaakt op de ganse aarde.

Dinsdag 5 juli 2022

Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.

Maandag 4 juli 2022

Gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.

Zondag 3 juli 2022

De Here is mijn licht en mijn heil,
voor wie zou ik vrezen?
De Here is mijns levens veste,
voor wie zou ik vervaard zijn?

Zaterdag 2 juli 2022

Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Vrijdag 1 juli 2022

De Rots, wiens werk volkomen is,
omdat al zijn wegen recht zijn;
een God van trouw, zonder onrecht,
rechtvaardig en waarachtig is Hij.

Bijbeltekst van de dag

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Maar Jezus hoorde het en antwoordde hem: Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie