DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Leven

«The Lord shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy… Psalm 121:7-8»
De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.The Lord shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.
Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, Redeeming the time, because the days are evil.
Zoals het water het gelaat weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.As in water face answereth to face, so the heart of man to man.
Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen.For we walk by faith, not by sight.
Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen; gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer.And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men; Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance: for ye serve the Lord Christ.
Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en eer.He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honour.
Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul?
Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na.For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile: Let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it.
Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.
Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.For thou art my rock and my fortress; therefore for thy name's sake lead me, and guide me.
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.
Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven.
Here, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden.Shew me thy ways, O Lord; teach me thy paths.
En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.
Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.And Jesus said unto them, I am the bread of life: he that cometh to me shall never hunger; and he that believeth on me shall never thirst.
Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.Rest in the Lord, and wait patiently for him: fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass.
Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.He that keepeth his mouth keepeth his life: but he that openeth wide his lips shall have destruction.
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the Lord for ever.
Doordat ik u heden gebied de Here, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de Here, uw God, u zegene in het land, dat gij in bezit gaat nemen.In that I command thee this day to love the Lord thy God, to walk in his ways, and to keep his commandments and his statutes and his judgments, that thou mayest live and multiply: and the Lord thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it.
Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water.
Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.I am crucified with Christ: nevertheless I live; yet not I, but Christ liveth in me: and the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God, who loved me, and gave himself for me.
Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.He that getteth wisdom loveth his own soul: he that keepeth understanding shall find good.
Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord.
Een pad ten leven is hij, die de vermaning in acht neemt, maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen.He is in the way of life that keepeth instruction: but he that refuseth reproof erreth.
Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom.

Zeg niet: Hoe komt het, dat de vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zoudt gij aldus vragen.Say not thou, What is the cause that the former days were better than these? for thou dost not enquire wisely concerning this.

Bijbeltekst van de dag

Leid mij in uw waarheid en leer mij,
want Gij zijt de God mijns heils,
U verwacht ik de ganse dag.

Willekeurige Bijbeltekst

Gezegend is de man die op de Here vertrouwt,
wiens betrouwen de Here is;
hij toch zal zijn als een boom,
aan het water geplant,
die zijn wortels tot aan een beek uitslaat,
en het niet merkt, als er hitte komt,
maar welks loof groen blijft,
die in een jaar van droogte geen zorg heeft
en niet nalaat vrucht te dragen.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...