DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (April 2018)

Maandag 30 april 2018

Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

Zondag 29 april 2018

De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis.

Zaterdag 28 april 2018

Plannen mislukken bij gebrek aan overleg,
maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.

Vrijdag 27 april 2018

Laat alles bij u in liefde toegaan.

Donderdag 26 april 2018

Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

Woensdag 25 april 2018

Loof de Here, mijn ziel,
en al wat in mij is, zijn heilige naam.

Dinsdag 24 april 2018

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Maandag 23 april 2018

Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.

Zondag 22 april 2018

Als overmoed komt, komt schande mee,
maar wijsheid is bij de ootmoedigen.

Zaterdag 21 april 2018

Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

Vrijdag 20 april 2018

Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

Donderdag 19 april 2018

Ook ieder mens, aan wie God rijkdom en schatten geeft, en die Hij in staat stelt daarvan te eten en zijn deel te krijgen en zich bij zijn zwoegen te verheugen – dat is een gave Gods.

Woensdag 18 april 2018

Vraagt naar de Here en zijn sterkte,
zoekt zijn aangezicht bestendig.

Dinsdag 17 april 2018

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

Maandag 16 april 2018

Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid,
delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid;
was mij geheel van mijn ongerechtigheid,
reinig mij van mijn zonde.

Zondag 15 april 2018

Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig.

Zaterdag 14 april 2018

En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!

Vrijdag 13 april 2018

Alle woord Gods is gelouterd;
hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.

Donderdag 12 april 2018

Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

Woensdag 11 april 2018

Verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen.

Dinsdag 10 april 2018

Alles wat adem heeft, love de Here.
Halleluja.

Maandag 9 april 2018

De Here neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus.

Zondag 8 april 2018

Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg.

Zaterdag 7 april 2018

Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken.

Vrijdag 6 april 2018

Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.

Donderdag 5 april 2018

Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.

Woensdag 4 april 2018

O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik,
mijn ziel dorst naar U,
mijn vlees smacht naar U,
in een dor en dorstig land, zonder water.

Dinsdag 3 april 2018

Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.

Maandag 2 april 2018

Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.

Zondag 1 april 2018

Toen ging ook de andere discipel, die het eerst aan het graf gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde; want zij kenden de Schrift nog niet, dat Hij uit de doden moest opstaan.

Bijbeltekst van de dag

Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,
vernacht in de schaduw des Almachtigen.
Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting,
mijn God, op wie ik vertrouw.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie