DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Mei 2018)

Donderdag 31 mei 2018

Welzalig hij, wiens overtreding vergeven,
wiens zonde bedekt is.

Woensdag 30 mei 2018

Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.

Dinsdag 29 mei 2018

En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.

Maandag 28 mei 2018

Des daags zal de Here zijn goedertierenheid gebieden,
en des nachts zal zijn lied bij mij zijn,
een gebed tot de God mijns levens.

Zondag 27 mei 2018

En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Zaterdag 26 mei 2018

En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit.

Vrijdag 25 mei 2018

Ik zoek U met mijn ganse hart,
laat mij niet van uw geboden afdwalen.

Donderdag 24 mei 2018

Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen; gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer.

Woensdag 23 mei 2018

En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.

Dinsdag 22 mei 2018

Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid,
maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen.

Maandag 21 mei 2018

Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft.

Zondag 20 mei 2018

En terwijl zij baden, werd de plaats, waar zij vergaderd waren, bewogen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid.

Zaterdag 19 mei 2018

Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,
vernacht in de schaduw des Almachtigen.
Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting,
mijn God, op wie ik vertrouw.

Vrijdag 18 mei 2018

De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.

Donderdag 17 mei 2018

Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.

Woensdag 16 mei 2018

Ook zag ik, dat al het zwoegen, alsook alle bekwaamheid in het werk, louter naijver is van de een op de ander; ook dit is ijdelheid en najagen van wind.

Dinsdag 15 mei 2018

Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?

Maandag 14 mei 2018

En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten worden.

Zondag 13 mei 2018

Wat buigt gij u neder, o mijn ziel,
en wat zijt gij onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven,
mijn Verlosser en mijn God!

Zaterdag 12 mei 2018

En vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven.

Vrijdag 11 mei 2018

Een vermogen, uit niets verkregen, slinkt weg;
maar wie met eigen hand vergadert, wordt rijk.

Donderdag 10 mei 2018

En Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde.

Woensdag 9 mei 2018

Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.

Dinsdag 8 mei 2018

Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Maandag 7 mei 2018

Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij,
Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.

Zondag 6 mei 2018

Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

Zaterdag 5 mei 2018

Want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden.

Vrijdag 4 mei 2018

Hij geneest de verbrokenen van hart
en verbindt hun wonden.

Donderdag 3 mei 2018

Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

Woensdag 2 mei 2018

Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.

Dinsdag 1 mei 2018

Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.

Bijbeltekst van de dag

Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet
en wijk niet af van de woorden mijns monds.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie