DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juni 2018)

Zaterdag 30 juni 2018

Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!

Vrijdag 29 juni 2018

Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.

Donderdag 28 juni 2018

Looft de Here, want Hij is goed,
want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.

Woensdag 27 juni 2018

Door overmoed ontstaat slechts twist,
maar bij hen die zich laten raden, is wijsheid.

Dinsdag 26 juni 2018

Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.

Maandag 25 juni 2018

Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!

Zondag 24 juni 2018

Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God,
van Hem is mijn heil.

Zaterdag 23 juni 2018

In ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here.

Vrijdag 22 juni 2018

Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.

Donderdag 21 juni 2018

Here, Gij doorgrondt en kent mij;
Gij kent mijn zitten en mijn opstaan,
Gij verstaat van verre mijn gedachten.

Woensdag 20 juni 2018

De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.

Dinsdag 19 juni 2018

Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.

Maandag 18 juni 2018

Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.

Zondag 17 juni 2018

Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Zaterdag 16 juni 2018

Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.

Vrijdag 15 juni 2018

Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt,
mijn eer, en die mijn hoofd opheft.

Donderdag 14 juni 2018

Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.

Woensdag 13 juni 2018

Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God.

Dinsdag 12 juni 2018

Here, des morgens hoort Gij mijn stem,
des morgens leg ik het U voor, en zie uit.

Maandag 11 juni 2018

Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds.

Zondag 10 juni 2018

Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus.

Zaterdag 9 juni 2018

Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren,
die Hem van ganser harte zoeken.

Vrijdag 8 juni 2018

Maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.

Donderdag 7 juni 2018

Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat.

Woensdag 6 juni 2018

Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg
onder mijn gejammer de ganse dag.

Dinsdag 5 juni 2018

Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Maandag 4 juni 2018

En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.

Zondag 3 juni 2018

Werp uw bekommernis op de Here,
Hij zal voor u zorgen;
Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.

Zaterdag 2 juni 2018

Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Here, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil.

Vrijdag 1 juni 2018

Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.

Bijbeltekst van de dag

Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie