DailyVerses.netOnderwerpeWillekeurige versRegistreer

Bybelverse oor Betroubaarheid

«HERE, U is my God! U sal ek verhoog; u Naam sal… Jesaja 25:1»
Maar die Here is getrou; Hy sal julle versterk en bewaar van die Bose.But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one.
Here, U is my God! U sal ek verhoog; u Naam sal ek loof; want U het wonders gedoen, raadsbesluite uit ver tye, waarheid en trou.O Lord, you are my God; I will exalt you; I will praise your name, for you have done wonderful things, plans formed of old, faithful and sure.
Jy moet dan weet dat die Here jou God God is, die getroue God wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat Hom lief het en sy gebooie onderhou, in duisend geslagte.Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments, to a thousand generations.
Die kostelike besit van 'n mens is sy weldadigheid; en liewer 'n arme as 'n leuenagtige man.What is desired in a man is steadfast love, and a poor man is better than a liar.
Hy kan jou voet nie laat wankel nie; jou Bewaarder kan nie sluimer nie.He will not let your foot be moved; he who keeps you will not slumber.
Werp jou sorg op die Here, en Hy sal jou onderhou; Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie.Cast your burden on the Lord, and he will sustain you; he will never permit the righteous to be moved.
Dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie; hulle is elke môre nuut; u trou is groot.The steadfast love of the Lord never ceases; his mercies never come to an end; they are new every morning; great is your faithfulness.
Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra.No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it.
En dit is die Here wat voor jou uit trek; Hy sal met jou wees; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie; jy mag nie bevrees of verskrik wees nie.It is the Lord who goes before you. He will be with you; he will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed.
Die Here is naby almal wat Hom aanroep, almal wat Hom aanroep in waarheid.The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth.
Die Here sal dit vir my voleindig! U goedertierenheid, Here, is tot in ewigheid: laat nie vaar die werke van u hande nie!The Lord will fulfill his purpose for me; your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands.
En sy heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou heer.His master said to him, ‘Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little; I will set you over much. Enter into the joy of your master.’
Loof die Here, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.Oh give thanks to the Lord, for he is good; for his steadfast love endures forever!
Maar ék sal sing van u sterkte en elke môre jubel oor u goedertierenheid, want U was 'n rotsvesting vir my en 'n toevlug in die dag toe ek benoud was.But I will sing of your strength; I will sing aloud of your steadfast love in the morning. For you have been to me a fortress and a refuge in the day of my distress.
Die regskapenheid van die opregtes is vir hulle 'n leier, maar die valsheid van die ontroues vernietig hulle.The integrity of the upright guides them, but the crookedness of the treacherous destroys them.
Die wat met kwaadsprekery omgaan, maak 'n geheim openbaar, maar hy wat betroubaar is van gees, bedek 'n saak.Whoever goes about slandering reveals secrets, but he who is trustworthy in spirit keeps a thing covered.
Maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat Hom vrees, en sy geregtigheid vir kindskinders, vir die wat sy verbond hou en aan sy bevele dink om dié te doen.But the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear him, and his righteousness to children's children, to those who keep his covenant and remember to do his commandments.
Tot nou toe het julle niks in my Naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees.Until now you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive, that your joy may be full.
Kyk, die oog van die Here is op die wat Hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag.Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his steadfast love.
Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change.
Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is and who was and who is to come, the Almighty.”
Want U, o Here, is goed en vergewensgesind en groot van goedertierenheid vir almal wat U aanroep.For you, O Lord, are good and forgiving, abounding in steadfast love to all who call upon you.
Want die Here het die reg lief en sal sy gunsgenote nie verlaat nie; vir ewig word hulle bewaar, maar die nageslag van die goddelose word uitgeroei.For the Lord loves justice; he will not forsake his saints. They are preserved forever, but the children of the wicked shall be cut off.
Want Hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul.For he satisfies the longing soul, and the hungry soul he fills with good things.
Ú, Here, sit vir ewig, u troon is van geslag tot geslag.But you, O Lord, reign forever; your throne endures to all generations.

God is vir ons 'n toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef.God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
Vorige123Volgende

Bybelvers van die dag

En Hy sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal julle vissers van mense maak.

Ontvang die Daaglikse Bybelvers:

Persoonlike Bybelleesplan

Skep 'n rekening om jou Bybelleesplan te konfigureer en jy sal jou vordering en die volgende hoofstuk sien om hier te lees!