DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Wijsheid

«For the LORD gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding. Proverbs 2:6»
De HEERE geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht.For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding.
Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.
En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you.
Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere.
Hoeveel beter is het verwerven van wijsheid dan bewerkt goud, en het verwerven van inzicht is verkieslijker dan zilver!How much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver!
Zeg niet: Hoe komt het dat de dagen van vroeger beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zou u dat vragen.Do not say, “Why were the old days better than these?” For it is not wise to ask such questions.
Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.Be wise in the way you act toward outsiders; make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone.
Overmoed geeft alleen maar ruzie, maar bij wie zich raad laten geven, is wijsheid.Where there is strife, there is pride, but wisdom is found in those who take advice.
Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief, wie inzicht bewaart, vindt het goede.The one who gets wisdom loves life; the one who cherishes understanding will soon prosper.
Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden.Do not deceive yourselves. If any of you think you are wise by the standards of this age, you should become “fools” so that you may become wise.
Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel, wie zijn lippen openspert, hem wacht de ondergang.Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin.
Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid.Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.
Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft.Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom.
Komt overmoed, dan komt ook schande, maar bij de ootmoedigen is wijsheid.When pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom.
Want wie Mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de HEERE.For those who find me find life and receive favor from the Lord.
Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.“For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways,” declares the Lord.
Een dwaas vindt geen vreugde in inzicht, maar alleen in het blootgeven van zijn hart.Fools find no pleasure in understanding but delight in airing their own opinions.
De vreze des HEEREN is vermaning tot wijsheid, en nederigheid gaat vooraf aan eer.Wisdom’s instruction is to fear the Lord, and humility comes before honor.
Wie wijs van hart is, neemt de geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.The wise in heart accept commands, but a chattering fool comes to ruin.
Ook dit gaat uit van de HEERE van de legermachten. Hij is wonderbaar van raad, Hij is groot in wijsheid.All this also comes from the Lord Almighty, whose plan is wonderful, whose wisdom is magnificent.
U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat U mij wijsheid en kracht hebt gegeven, en mij nu hebt laten weten wat wij van U hebben verzocht, want U hebt ons de zaak van de koning laten weten.I thank and praise you, God of my ancestors: You have given me wisdom and power, you have made known to me what we asked of you, you have made known to us the dream of the king.
Zelfs een dwaas die zwijgt, wordt wijs geacht, wie zijn lippen op elkaar houdt, verstandig.Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues.
Wie geduldig is, heeft veel inzicht, maar wie kortaangebonden is, verheft de dwaasheid.Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly.
Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom.

Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem.I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the Spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better.
Vorige123Volgende

Bijbeltekst van de dag

De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...