DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Mei 2016)

Dinsdag 31 mei 2016

Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen.

Maandag 30 mei 2016

Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!

Zondag 29 mei 2016

Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God,
van Hem is mijn heil.

Zaterdag 28 mei 2016

Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.

Vrijdag 27 mei 2016

Zo zegt de Here der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid; verdrukt weduwe noch wees, bijwoner noch arme, en beraamt niet in uw hart elkanders onheil?

Donderdag 26 mei 2016

Looft de Here, roept zijn naam aan,
maakt onder de volken zijn daden bekend.

Woensdag 25 mei 2016

Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.

Dinsdag 24 mei 2016

Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.

Maandag 23 mei 2016

Wie geld liefheeft, wordt van geld niet verzadigd, noch wie rijkdom liefheeft, van inkomsten. Ook dit is ijdelheid.

Zondag 22 mei 2016

Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en al zijn geboden, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zal de Here, uw God, u verheffen boven alle volken der aarde.

Zaterdag 21 mei 2016

Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.

Vrijdag 20 mei 2016

Looft de Here, want Hij is goed,
want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.

Donderdag 19 mei 2016

De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.

Woensdag 18 mei 2016

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.

Dinsdag 17 mei 2016

Verhef U boven de hemelen, o God,
uw heerlijkheid zij over de ganse aarde.

Maandag 16 mei 2016

In ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here.

Zondag 15 mei 2016

En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

Zaterdag 14 mei 2016

Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds.

Vrijdag 13 mei 2016

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.

Donderdag 12 mei 2016

Toen het mij bang te moede was, riep ik de Here aan,
tot mijn God riep ik om hulp.
Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis,
mijn hulpgeroep tot Hem drong door in zijn oren.

Woensdag 11 mei 2016

Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.

Dinsdag 10 mei 2016

De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.

Maandag 9 mei 2016

Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen,
want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.

Zondag 8 mei 2016

En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.

Zaterdag 7 mei 2016

En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.

Vrijdag 6 mei 2016

Gedenk uw barmhartigheid, Here,
en uw gunstbewijzen,
want die zijn van eeuwigheid;
gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen,
gedenk mijner naar uw goedertierenheid,
om uwer goedheid wil, Here.

Donderdag 5 mei 2016

En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

Woensdag 4 mei 2016

Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.

Dinsdag 3 mei 2016

Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte,
een burcht in tijden van nood.

Maandag 2 mei 2016

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.

Zondag 1 mei 2016

En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.

Bijbeltekst van de dag

Welzalig zij, die onberispelijk van wandel zijn,
die in de wet des Heren gaan.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie