DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Januari 2019)

Donderdag 31 januari 2019

Zalig die treuren,
want zij zullen vertroost worden.

Woensdag 30 januari 2019

Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.

Dinsdag 29 januari 2019

Met de mond stort de godvergetene zijn naaste in het verderf,
maar door kennis worden de rechtvaardigen gered.

Maandag 28 januari 2019

De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.

Zondag 27 januari 2019

En Hij ging zitten, riep de twaalven en zeide tot hen: Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar.

Zaterdag 26 januari 2019

Het is beter bij de Here te schuilen
dan op mensen te vertrouwen.

Vrijdag 25 januari 2019

Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.

Donderdag 24 januari 2019

Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Woensdag 23 januari 2019

Tob u niet af voor rijkdom,
zie van uw voornemen af;
richt gij uw oog erop, hij is er niet meer;
want plotseling maakte hij zich vleugels,
als een arend vliegt hij ten hemel.

Dinsdag 22 januari 2019

Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde (jegens allen).

Maandag 21 januari 2019

Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.

Zondag 20 januari 2019

Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede,
er is voor hen geen struikelblok.

Zaterdag 19 januari 2019

Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.

Vrijdag 18 januari 2019

O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.

Donderdag 17 januari 2019

Veel makkers strekken een mens tot ongeluk,
maar soms is een vriend aanhankelijker dan een broeder.

Woensdag 16 januari 2019

Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.

Dinsdag 15 januari 2019

Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren.

Maandag 14 januari 2019

Ik zal U loven, Here, met mijn ganse hart,
ik wil al uw wonderen verhalen.

Zondag 13 januari 2019

Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is.

Zaterdag 12 januari 2019

De Koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.

Vrijdag 11 januari 2019

De vreze des Heren is het kwade te haten;
hoogmoed en trots en boze wandel
en een mond vol draaierijen haat ik.

Donderdag 10 januari 2019

Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid.

Woensdag 9 januari 2019

Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen:
De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen;
wat zou een mens mij doen?

Dinsdag 8 januari 2019

Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige,
maar uit die alle redt hem de Here.

Maandag 7 januari 2019

De liefde is lankmoedig,
de liefde is goedertieren,
zij is niet afgunstig,
de liefde praalt niet,
zij is niet opgeblazen,
zij kwetst niemands gevoel,
zij zoekt zichzelf niet,
zij wordt niet verbitterd,
zij rekent het kwade niet toe.

Zondag 6 januari 2019

Onderhoud dan zijn inzettingen en zijn geboden, die ik u heden opleg, opdat het u en uw kinderen na u wèl ga en opdat gij lang leeft in het land, dat de Here, uw God, u geven zal voor altijd.

Zaterdag 5 januari 2019

Barmhartig en genadig is de Here,
lankmoedig en rijk aan goedertierenheid.

Vrijdag 4 januari 2019

Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.

Donderdag 3 januari 2019

Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.

Woensdag 2 januari 2019

Een zacht antwoord keert de grimmigheid af,
maar een krenkend woord wekt de toorn op.

Dinsdag 1 januari 2019

Maar toetst alles en behoudt het goede.
Onthoudt u van alle soort van kwaad.

Bijbeltekst van de dag

Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie