DailyVerses.netIzihlokoIvesi elingokungenamkhetheBhalisa

Iivesi zeBhayibhile malunga nendalo

 • Ekuqaleni uThixo wadala izulu nomhlaba. Kwakuselubala nje emhlabeni, kungekho nto ikhoyo. Inzonzobila yamanzi eyayigubungele konke yayithiwe gqume sisithokothoko sobumnyama. UMoya kaThixo wafukama phezu kwaloo manzi.
 • Andithi na kaloku ndadalwa nguwe;
  nditsho mna kanye lo!
  Ewe, wandixonxa wandilunga-lungisa kwandisekumama.
  Ndikubonga ndikubulela ngenxa yomntu endinguye,
  ngenxa yokumangalisa nokukhwankqisa kwento endiyiyo.
  Ewe, iyakhamnqisa kambe imisebenzi yakho.
  Leyo ke into ndiyiqonde pheleleyo.
 • Indlu nganye inomakhi wayo, kodwa ke nguThixo umseki wazo zonke izinto.
 • Kaloku imo engabonwayo kaThixo – ndithetha amandla akhe angapheliyo kwanobuThixo bakhe – ibonakala kakuhle kwasekudalweni kwehlabathi. Kaloku iqondakala ngezinto azenzileyo uThixo. Ngenxa yoko abantu abanasiphephelo mpela.
 • Aa, Mhlekazi Ndikhoyo, wena wasolula isandla sakho, wawenza umhlaba nesibhakabhaka ngamandla akho amakhulu! Akukho nanye into ekunqabelayo wena!
 • Wawuthamsanqelisa umhla wesixhenxe, wawumisa wangumhla okhethekileyo, kuba ngaloo mhla wayeselegqibile ukudala.
 • Kaloku zonke izinto ziphuma kuyo iNkosi, zikho ngayo, zikholo yona. Mayidunyiswe ke iNkosi kude kube ngunaphakade! Amen.
 • Amehlo am ndiwajongis' enkalweni;
  yaz'ba lovela ngaphi na uncedo lwam?
  Umncedi wam nguNdikhoyo,
  yena ungumenzi wamazulu nehlabathi.
 • Singumsebenzi wezandla zikaThixo ke thina. Kaloku simanywe noYesu Krestu nje, uThixo wasidalela ukuba sizinikele ekwenzeni imisebenzi emihle awasimisela yona kwangaphambili.
 • Wamdala ke uThixo umntu. Wamenza wangumfuziselo wakhe. Wadala umntu oyindoda kwakunye nomntu obhinqileyo.
 • Kanti ngaba awazi na?
  Ngaba zange uve na?
  UNdikhoyo nguThixo onguSonini-nanini;
  yena ngumdali wehlabathi jikelele.
  Yena soze adinwe atyhafe,
  nengqiqo yakhe ayiphengululeki.
 • Wathetha nje ngelizwi, akho amazulu,
  wadala ilanga, inyanga, noozinkwenkwezi.
 • Zingekadalwa iintaba, ungekalenzi ilizwe nehlabathi,
  ubusel' ukade unguThixo wena kwanini-nini.
 • Into yonke uyimisele ixesha layo. Umntu yena umnike ulangazelelo lokuqonda nangamaxesha angamiselwanga. Kodwa ke umntu akafikeleli ekuyazini into eyenziwa nguThixo ukususela ekuqaleni kuye esiphelweni.
 • Kuba indalo iphela ilangazelela ukuba uThixo ade abaveze oonyana bakhe.
 • Waza ke uThixo wathi: “Masenze umntu abe ngumfuziselo wethu, afane nathi. Makabe negunya, alawule iintlanzi elwandle, iintaka ezibhabha esibhakabhakeni, iinkomo, nazo zonke izilo nezinambuzane elizweni.”
 • Namhla kunamhla, yimini kaNdikhoyo;
  masizonwabise sibe nemihlali ngayo.
 • Ulobhotwe lakhe lakhiw' ezulwini,
  amis' uphahla lwesibhakabhaka phezu komhlaba;
  ulobiz' amanz' olwandle awagalele phezu komhlaba –
  nguNdikhoyo igama lakhe.
 • Uncedo lwethu luvela kuNdikhoyo
  ongumdali wamazulu nehlabathi.
 • Akuba umntu emanywe noKrestu uba yindalo entsha – isimo esidala yinto yezolo, sekuqaleke isimo esitsha.
 • Ke kaloku ndaziva izidalwa nayo yonke indalo, ezulwini nasemhlabeni, phantsi komhlaba naselwandle, zidanduluka zisithi:
  “Kulowo uhleli esihlalweni sokulawula, nakulo iXhwane,
  mayibekho indumiso nesithozela, ubungangamsha namandla,
  ngonaphakade kanaphakade!”
 • Kuba kungaye sikho nje, sisuka-suka, siphilile. Kunjengoko zitshoyo ezinye zeembongi zenu ukuthi: ‘Nathi siyinzala yakhe.’
 • Mawoo kulowo uphikisana noMenzi wakhe!
  Imbiza nje yomdongwe ingathini ukusuka iphikisane nombumbi wayo?
  Ungathini umdongwe ukuthi kumbumbi: “Wenza ntoni kodwa?”
  Ingakhalaza na imbiza ithi: “Uliqhithala, mbumbindini”?
 • Wathi akuthanda uThixo wasizala ngokutsha ngelizwi lenyaniso, saza ke saba lulibo lwayo yonke indalo yakhe.
 • Uthe ke uNdikhoyo uThixo emva koko: “Akukuhle ukuba le ndoda ihlale ililolo. Kuhle ndiyenzele umlingane onokuncedisana nayo.”

Izinto zonke zadalwa ngaye; ngaphandle kwakhe akubangakho nto idaliweyo.
Funda ngokugqithisileyo...

Ivesi yeBhayibhile yosuku

Bantundini abangathembekanga, anazi kakade ukuba ngokuhlobana neli hlabathi nizenza iintshaba zikaThixo? Ewe, nabani na okhetha ukuvana neli hlabathi ulutshaba lukaThixo.

Fumana ivesi yeBhayibhile yosuku:

Isaziso semihla ngemihlaI-imeyileFacebookAndroid-appKwiwebhusayithi yakho

Ivesi yeBhayibhile engaqhelekanga

Nayiphi na into eniyenzayo yenzeni ngomxhelo ngokungathi niyenzela iNkosi, aniyenzeli bantu. Ze nikhumbule ukuba iNkosi iya kunivuza ngelifa eligcinele abantu bayo. Kaloku uKrestu yeyona Nkosi nikhonza yona.Ivesi elandelayo!

I Support DailyVerses.net

Ndincede mna ndisasaze iLizwi likaThixo:
Nikela