DailyVerses.netIzihlokoIvesi elingokungenamkhetheBhalisa

Iivesi zeBhayibhile malunga novelwano

 • Ndaweni yaloo nto yenzelanani ububele ninobulali, nixolelane, kwanjengokuba naye uThixo wanixolelayo ngoKrestu.
 • Kungenxa yezibele zikaNdikhoyo singatshabalalanga nje,
  kuba inceba yakhe ayinasiphelo.
  Zihlala zintsha imihla ngemihla;
  kukhulu ukuthembeka kwakhe.
 • Ndiphetha ngelithi: Velanani, nibe moya mnye. Thandanani, nenzelane ububele, nilulamelane.
 • Makabongwe uThixo, uyise weNkosi yethu uYesu Krestu, uBawo uSozinceba, uThixo umthombo wentuthuzelo. Yena uyasithuthuzela ezimbandezelweni zethu zonke, ukuze nathi sikwazi ukubathuthuzela abanye kwangaloo ntuthuzelo ivela kuye.
 • Ningabantu bakaThixo abanyuliweyo abathandiweyo nina, abakhe ngenkqu. Ngoko ke nxibani ezifanele abakhe: inceba, ububele, ukuthobeka, ubulali, nomonde.
 • Vuyani nabavuyayo, nilile nabalilayo.
 • Utsho uNdikhoyo onamandla onke ukuthi: ‘Wisani izigwebo ezinyanisekileyo, nenzelane ububele nenceba omnye nomnye. Musani ukubacinezela abahlolokazi neenkedama, ngokunjalo nabangeneleli kunye namahlwempu, ningayili ububi ezintliziyweni zenu omnye komnye.’
 • Ukuba umntu omi kakuhle ngezinto zobu bomi ubona uwabo eswele, aze amvimbe into engamncedayo, angatsho njani loo mntu ukuba unalo uthando lukaThixo entliziyweni yakhe?
 • Waphendula ke esithi:
  “Ngaba umfazi angalulibala na usana lwakhe,
  ade angavakalelwa ngowakhe umntwana?
  Noba ke yena angade amlibale,
  okokwam ke mna soze ndikufulathele,
  kuba igama lakho ndilivambile,
  ndilithe tyaba esandleni sam;
  iindonga zakho zihlala zisemehlweni am.”
 • Bufana nomzali kubantwana
  ububele bukaNdikhoyo kwabamnik' imbeko.
 • Kambe ke uNdikhoyo usanilindele,
  usazungula ukunibabala ngesisa.
  Kaloku yena nguThixo ongajika-jikiyo;
  hayi ithamsanqa labo bakholosa ngaye!
 • Kaloku owethu umbingeleli omkhulu ngosivelayo ebuthathakeni bethu, kuba walingwa ngeendlela zonke njengathi, kodwa zange one.
 • “Ewe, iintaba zingadilika,
  ke zona iinduli zinyamalale,
  kodwa izibele zothando lwam soze zinqamke kuwe,
  nomnqophiso wam woxolo soze ushukume.”
  Utsho ke yena uNdikhoyo okukhathaleleyo.
 • Ndiza kuyomeleza indlu kaJuda,
  ndiyihlangule indlu kaJosefu.
  Ewe, ndoba nebuyambo ngakubo;
  kaloku mna ndinenceba ngabo.
  Boba ngathi zange ndibalahle.
  Kaloku mna ndinguNdikhoyo uThixo wabo,
  ndaye ke ndobaphendula.
 • Nangoku wobuya uvelane nathi,
  izono zethu uzinyathele ngeenyawo,
  uzilahle lee iziphoso zethu,
  uzintywilisele enzulwini yolwandle.

Ivesi yeBhayibhile yosuku

Thabatha, nabu ubulumko, nantsi ingqiqo!
Ungaze wahlukane okanye ushenxe kumazwi omlomo wam!

Fumana ivesi yeBhayibhile yosuku:

Isaziso semihla ngemihlaI-imeyileFacebookAndroid-appKwiwebhusayithi yakho

Ivesi yeBhayibhile engaqhelekanga

Ilizwi likaThixo liyaphila, liyasebenza. Libukhali ngaphezu kwekrele elibazwe macala. Lihlabanisela liye kuthi xhokro embindini, phakathi komzimba nomphefumlo, nasekudibaneni kwamathambo nomongo. Liyazihluza lizicalu-calula iingcamango neminqweno yabantu.Ivesi elandelayo!

I Support DailyVerses.net

Ndincede mna ndisasaze iLizwi likaThixo:
Nikela